top of page

 

Algemene voorwaarden

 

Bas Neels Videografie

Versie: 28 februari 2020

 

 

1. Algemeen
1. Opdrachtnemer: Bas Neels Videografie (KvK 77360907), hierna opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
3. Productie: De door opdrachtnemer geproduceerde videoreportage; bevattende beeld, geluid, achtergrondmuziek en eventueel overig opdracht gerelateerd materiaal.
4.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

 

2. Offertes, prijzen
1. Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en 1 maand na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.
2. De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van ‘Bas Neels Videografie’ en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.
3. De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte(s) of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. Overeenkomst
1. Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke of een bevestiging via de mail van aanvaarding van de opdracht.
2. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
3. Opdrachtnemer is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.
4. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. Wijzigingen in de opdracht door Wederpartij, om welke reden en in welke fase van de totstandkoming of uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 

4. Annulering

1. Annulering van de Opdrachtovereenkomst of een hieruit voortvloeiende verbintenis kan slechts schriftelijk.

2. In geval van annulering van een Opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om het volgende percentage van de volledige overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

a. Indien de opdracht 15 dagen voor de afspraak wordt geannuleerd zal een vergoeding ter hoogte van 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht ter vergoeding van de schade die de opdrachtnemer heeft opgelopen.

b. Bij annulering binnen 10 dagen tot de afspraak zal een vergoeding ter hoogte van 75% in rekening worden gebracht

c. Indien de bruiloft vanwege COVID-19 wordt geannuleerd gelden de bovenstaande regels (a en b) niet. De opdrachtnemer zal dan in overleg met de opdrachtgevers zijn diensten verrichten op de nieuwe afgesproken datum.
 

5. Termijnen
1. De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door opdrachtnemer opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

 

6. Vergoeding bijkomende kosten
1. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.
2. Meer- en minderwerk wordt (na vooroverleg met de opdrachtgever) apart in rekening gebracht.

 

7. Overmacht / Ziekte
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.
2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Bij ziekte van de opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.
4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

5. Indien de weersomstandigheden (lees forse windstoten voor drone / regen voor camera) het niet toelaten om buiten beeldmateriaal te schieten omdat technische apparatuur hier niet tegen kan. Zal de opdrachtnemer wachten tot de weersomstandigheden het wel toelaten.
 

8. Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade, gevolg- of bedrijfsschade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.

2. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt door het verloop van één maand vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

3. Voor elke door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Videograaf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

4. Indien de opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag, dan wel indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijke uitgekeerde geldsommen.

5. Voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer, welke redelijkerwijs voor rekening van de Wederpartij is komen is de Wederpartij aansprakelijk.


9. Betaling en incassokosten

1. De klant dient 40% van de totaalfactuur voor de eerste draaidag te hebben voldaan. De standaard betalingstermijn van de overige 60% is 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

A. De eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten.

B. De tweede herinnering: 10 dagen, €25,- administratie kosten en wettelijk verplichte rente

C. De derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door incassobureau.


10. Auteursrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte producties te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinde. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd.
2. Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van de videoproductie tot maximaal 3 maanden. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.


11. Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

CONTACT

0650247232

  • Facebook Bas Neels Videografie
  • Instagram Bas Neels Videografie

Kvk: 77360907

BTW-ID: NL003186174B35

Bedankt voor de inzending!

bottom of page